Stanovy

STANOVY

Spolku

Baník Baníku

čl. I.

Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1.1. Název spolku: Baník Baníku z.s. (dále též jen „Spolek“).

1.2. Sídlo spolku: U Kapličky 63, Ostrava – Muglinov, PSČ 712 00

1.3. Spolek působí na celém území České republiky a také v souladu s předpisy jednotlivých států Evropské Unie také na území států Evropské unie.

1.4. Spolek se nečlení na organizační jednotky – spolek je komplexní místně příslušnou organizační jednotkou.

1.5. Předmětem činnosti spolku jsou zejména veškeré aktivity a činnosti směřující k podpoře a rozvoji fotbalového sportu na území Moravskoslezského kraje a především k zachování existence fotbalového klubu FC Baník Ostrava či případně i ligové či jiné soutěže na území Ostravy, jakož i další aktivity a činnosti s tím související a navazující.

1.6. Charakter spolku – spolek je zapsaný spolek založený v souladu a ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., o Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

čl. II.

Cíle činnosti spolku

Cílem spolku je činnost v oblasti sportu, v rámci předmětu činnosti spolku, tj.:

2.1. Záchrana FC Baník Ostrava a vrcholového fotbalového sportu v Ostravě.

2.2. Majetkový vstup do (majetková účast v) FC Baník Ostrava, ať již samotného spolku či v kooperaci s jiným subjektem, včetně případného odkupu/převodu jen některých vybraných práv či převzetí vybraných závazků FC Baník Ostrava; při zachování transparentního účetnictví a financování spolku (např. zveřejněním na webových stránkách přístupných členům spolku).

2.3. Zachování značky, obchodní známky, goodwillu, historie a tradic FC Baník Ostrava včetně případného odkoupení obchodních známek.

2.4. Zajištění majetkové účasti a majetková účast na právnických osobách, jejichž předmětem činnosti je provozování fotbalových družstev podle pravidel Fotbalové asociace ČR (bývalého Českomoravského fotbalového svazu), při zachování transparentního účetnictví a financování takovýchto právnických osob.

2.5. Provozování vlastních fotbalových družstev pod hlavičkou spolku.

2.6. Poskytování takového servisu členům spolku, které souvisí s účastí na fotbalových utkáních a na sportovních a společenských akcích souvisejících s fotbalem.

2.7. Provozování fanklubu fotbalového klubu FC Baník Ostrava, a.s.

2.8. Ochrana práv fanoušků jako uživatelů služeb poskytovaných subjekty provozujícími fotbalové kluby.

2.9. Podpora, rozvoj, prezentace a propagace ostravského fotbalového sportu a prezentace činnosti spolku samotného.

2.10. Pořádaní sportovních a jiných akcí (happeningů, seminářů, školení, soutěží atd.).

2.11. Vydávání informačních zpravodajů, vydávání materiálů, ať už ve formě digitální (DVD, audio či video CD atd.), tak ve formě knižní atd.

2.12. Informování veřejnosti o programu a prezentace činnosti a cílech spolku prostřednictvím masových sdělovacích prostředků (TV, rozhlas, internet, tištěná média). Provozování internetových stránek a portálů na aplikaci Facebook, Twitter apod.).

2.13. Získávání prostředků (včetně finančních) a veřejné podpory na činnost a naplňování cílů spolku a na podporu podnikatelské či kulturní činnosti členů, jak od členů, tak od veřejnosti, států, státních orgánů, vyšších samosprávných územních celků, měst, obcí, jakož i z evropských či jiných obdobných fondů.

2.14. Spolek má právo v souladu s posláním a cíli své činnosti obracet se na veřejnost a orgány státní správy a samosprávy s peticemi.

čl. III.

Členství ve spolku a práva a povinností členů spolku

3.1. Řádným členem spolku se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která:

– ke dni podání přihlášky do sdružení dovršila 18 let

–  má způsobilost k právním úkonům

– je přijata za člena dle čl. 3.2. a násl. ustanovení této části Stanov.

(dále též jen „uchazeč o členství“ nebo „uchazeč o členství ve spolku“).

Právnická osoba se může stát členem spolku pouze jako honorární člen, neboť není občanem ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, bez práv řádného člena, tj. zejména bez hlasovacího práva, a o jejím případném přijetí rozhoduje na základě individuální žádosti právnické osoby a příslibu daru zapsanému spolku, výbor spolku, a to nadpoloviční většinou všech členů bez ohledu na následující body.

3.2. Uchazeč o členství ve spolku se stává řádným členem v případě současného splnění následujících podmínek:

a) předání (zaslání) řádně a úplně vyplněné žádosti (včetně předložení všech případných příloh k žádosti) uchazeče o členství ve spolku (k dispozici na webových stránkách spolku, případně k vyžádání u výboru spolku) výboru spolku či předsedovi spolku, spolu s dokladem o úhradě členského příspěvku pro příslušný rok. Výbor spolku je oprávněn požadovat po uchazeči písemnosti a listiny dokládající splnění obecných podmínek pro členství stanovené v čl. 3.1. této části Stanov;

b)  přijetím, tj. schválením přijetí, uchazeče o členství ve spolku výborem spolku, a to na základě hlasování výboru, přičemž uchazeč je přijat za řádného člena spolku pouze v případě, že o jeho přijetí za člena spolku je rozhodnuto nadpoloviční většinou všech členů výboru;

3.3. Přihlášku k řádnému členství přijímá výbor sdružení nebo jím pověřený zástupce. Výbor nebo jím pověřený zástupce může odmítnout členství uchazeče o členství ve spolku i bez hlasování, a to v případě, že žádost není správně, úplně, svobodně, srozumitelně, pravdivě, čitelně vyplněna, případně nebyla míněna vážně, a/nebo pokud existuje reálné nebezpečí škodlivého působení na činnost spolku či jeho členů, resp., nebyl-li současně s řádně vyplněnou přihláškou doložen doklad o úhradě členského příspěvku. Při rozhodování o přijetí za člena spolku výbor posuzuje zejména splnění všech členských předpokladů a podmínek stanovených v čl. 3.1. této části Stanov, a dále také zásluhy uchazeče o člena spolku při rozvoji v oblasti sportu, jakož i další aktivity uchazeče o členství ve spolku. Uchazeči o řádné členství ve spolku nevzniká právní nárok na řádné členství ve spolku ani při současném splnění podmínek uvedených v čl. 3.2. písm. a) této části Stanov.

3.4. Řádné členství ve spolku vzniká dnem splnění poslední podmínky uvedené v čl. 3.2. této části Stanov, tj. rozhodnutím výboru spolku o přijetí za řádného člena. Rozhodnutí o přijetí za řádného člena se doručí novému členovi elektronickou poštou. V případě, že výbor spolku rozhodne o nepřijetí uchazeče o členství ve spolku i přesto, že splnil podmínky uvedené v čl. 3.2. písm. b) této části Stanov, je spolek bez dalšího povinen, nejpozději ve lhůtě 15 pracovních dnů po rozhodnutí o nepřijetí, které se doručuje elektronickou poštou vrátit takovémuto uchazeči o členství jím uhrazený členský příspěvek.

3.5. Registrace osob na portálech spravovaných spolkem se nepovažuje za řádné členství ve spolku ve smyslu čl. III. Stanov, avšak výbor spolku je oprávněn stanovit závazné podmínky pro registraci takovýchto osob ve spolku.

3.6. Řádný člen spolku má právo:

– podílet se na činnosti spolku;

–  volit a být volen do orgánů spolku při zachování pravidel pro takovouto volbu;

– hlasovat na členské schůzi dle velikosti podílu svého členského vkladu vůči souhrnu všech členských vkladů;

– být pravidelně, jakož i na osobní písemné vyžádaní, informován o současném dění ve spolku a chystaných krocích spolku navenek, jakož i o hospodaření spolku;

–  plně užívat výhod člena, pokud jsou takové vyhlášeny;

– být informován o rozhodnutích orgánů spolku;

–  účastnit se akcí pořádaných spolkem;

–  předkládat a podávat orgánům spolku návrhy, stížnosti a připomínky k činnosti spolku a žádat o jejich vyjádření.

3.7. Řádný člen spolku má povinnost:

– dodržovat Stanovy spolku ve všech jejích bodech;

–  dodržovat obecně závazné právní předpisy;

– dodržovat podmínky dané rozhodnutím o přijetí za řádového člena;

–  plnit platná a účinná usnesení orgánů spolku;

–  jednat vždy v souladu s cíly spolku a svou činností tyto cíle spolku naplňovat;

–  platit pravidelný každoroční členský příspěvek ve výši minimálně 500,– Kč, a to nejpozději vždy do 31. 3. příslušného roku;

–  platit případné další příspěvky na činnost spolku a poplatky za úkony orgánů spolku v termínech a ve výši schválené orgány spolku;

–  svědomitě vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku;

–  zachovávat dobré jméno spolku a jeho členů;

–  dbát, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku a členů spolku a na případná zjištění poškozování dobrého jména spolku a členů spolku třetími osobami v souvislosti s naplňováním cílů upozorňovat výbor spolku.

3.8. Řádný člen spolku se stává členem bez hlasovacích práv v případě, že nezaplatí každoroční členský příspěvek do 31. 3. příslušného roku. Člen bez hlasovacích práv má stejná práva a povinnosti jako řádný člen dle čl. 3.6 a 3.7 vyjma práva volit a být volen do orgánů sdružení při zachování pravidel pro takovouto volbu a vyjma práva hlasovat na členské schůzi dle velikosti podílu svého členského vkladu vůči souhrnu všech členských vkladů. Člen bez hlasovacích práv se stává řádným členem spolku dnem zaplacení každoročního členského příspěvku.

3.9. Zakládajícími členy spolku jsou členové přípravného výboru, proti jejichž členství nebyly vzneseny do okamžiku založení spolku odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru. Zakládajícími členy tedy jsou: Lukáš Bialek, nar. dne 3.12.1975, Jiří Holiš, nar. dne 16.12.1980, Vilém Fronček, nar. dne 9.1.1963, Jaroslav Kouřil, nar. dne 30.5.1980, Jaroslav Kula, nar. dne 20.7.1964, Zdeněk Tomis, nar. dne 15.2.1960, Zdeněk Novák, nar. dne 11.11.1970, Michal Hřebačka, nar. dne 2.3.1972, Ondřej Pyš, nar. dne 30.11.1990, Monika Rohanová, nar. dne 18.9.1987, Robert Šoltész, nar. dne 15.8.1972, René Bolf, nar. dne 25.2.1974, Václav Daněk, nar. dne 22.12.1960, Ondřej Mika, nar. dne 26.01.1979, Dušan Vrťo, nar. 29.1.1965, Jaroslav Kozel, nar. 4.6.1988, Martin Němec, nar. dne 17.4.1978 (dále jen „zakládající členové“), kteří se okamžikem založení spolku stávají bez ohledu na případnou skutečnost, že nesplňují, resp. v budoucnu nebudou splňovat, obecné podmínky přijetí za řádného člena, řádnými členy spolku, a to se všemi právy řádných členů spolku a navíc s následujícími zvláštními právy zakládajících členů.

–  o vyloučení zakládajícího člena může rozhodnout výlučně členská schůze spolku, rozhodne-li o takovémto vyloučení 2/3 většinou všech členů spolku, a to výlučně na základě souhlasného písemného návrhu všech ostatních zakládajících členů; jinak jejich řádné členství může zaniknout jen a pouze dobrovolným vzdáním se členství nebo úmrtím

–  zakládající členové mají právo vetovat rozhodnutí členské schůze spolku za předpokladu, že pro vetování určitého rozhodnutí členské schůze se vysloví alespoň tři zakládající členové spolku, přičemž v případě opakovaného (dvojnásobného) vetování stejného rozhodnutí členské schůze zakládajícími členy se má za to, že návrh obsahově shodný (či obdobný) s opakovaně vetovaným rozhodnutím členské schůze, může být na členské schůzi projednán jen a pouze požádá-li výbor spolku o jeho zařazení na program schůze alespoň 2/3 většina všech členů spolku.

– každý zakládající člen spolku poskytne spolku (a to do tří dnů od založení účtu spolku) dar ve výši minimálně 1 000 Kč; v dalších letech trvání spolku, se již na zakládající členy vztahuje příspěvková povinnost řádných členů spolku;

3.10. Výbor spolku může rozhodnout nadpoloviční většinou o přijetí fyzické či právnické osoby (za právnické osoby se pro účely Stanov rozumí zejména obchodní společnosti a družstva, sdružení, občanská sdružení, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a jiné vládní i nevládní příspěvkové organizace), která je veřejně známá a pozitivním způsobem spjata s FC Baník Ostrava, včetně současných a bývalých hráčů FC Baník Ostrava, veřejně známých fanoušků FC Baník Ostrava, jakož i osoby, které obecně podporují sport a kulturu v Moravskoslezském kraji a především v Ostravě a současně nemá zájem či časový prostor být řádným členem, za tzv. honorárního člena, tj. člena čestného, nikoli řádného. Honorární člen má pouze taková rozhodovací práva a pravomoci, která mu stanoví v rozhodnutí o přijetí výbor spolku. Mimo to však honorárnímu členovi náleží právo kontrolovat, jak spolek naložil s jeho darem, pokud tento dar bude účelově vázán. Honorárním členem spolku se může stát jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která vyjma shora v tomto bodě splňuje uvedené podmínky:

–          dosáhla zletilosti (platí pro fyzické osoby);

–          byla řádně založena a vznikla podle platného práva některého ze států Evropské unie; předloží výpis z obchodního či jiného rejstříku, v němž je registrována; dodržuje zákony země, kde je registrována a kde má své sídlo a řádně vede sbírku listin a současně předloží sdružením vyžádané doklady a písemnosti (platí pro právnické osoby),

–          hodlá přispět svou činností a svými majetkovými dary k naplnění cílů činnosti spolku

–          disponuje doporučením dvou zakládajících či stávajících honorárních členů spolku, nebo dvou členů výboru či jeho předsedy nebo jednoho z místopředsedů

–          bez výhrad souhlasí se stanovami a stávajícími rozhodnutími spolku, orgánů spolku a posláními a cíli spolku

–          souhlasí s prezentací svého jména a podobizny, obrazových snímků a obrazových či zvukových záznamů, obchodního jména a obchodní známky v souvislosti s činností spolku, a to v dohodnutém rozsahu;

3.11. Jakékoli členství ve spolku je nepřevoditelné na jinou osobu ať fyzickou či právnickou. Práva a povinnosti členů spolku nepřechází na dědice či jiného obdobného právního nástupníka.

3.12. Členství zaniká:

–           úmrtím

–          dobrovolným písemným vzdáním se členství zaslaným výboru spolku, a to ke dni doručení písemného projevu vůle člena, z něhož bude seznatelné, že se členství ve spolku bez náhrady vzdává.

–          vyloučením člena spolku; přičemž výbor spolku je oprávněn člena vyloučit zejména v případě

a)      že u člena nebude nadále splněna některá z podmínek pro členství stanovených v čl. 3.1., resp. 3.10. této části Stanov, nebo

b)      zjištěného opakovaného porušení stanov spolku nebo rozhodnutí spolku nebo obecně závazných právních předpisů nebo zásad, cílů nebo zájmů spolku; nebo

c)      závažného či opakovaného méně závažného porušení členských povinností

a to jen a pouze na základě souhlasného rozhodnutí 2/3 většiny všech členů výboru spolku, toto ustanovení o vyloučení člena (včetně podbodů a) až c)) se neaplikuje v případech vyloučení zakládajícího člena spolku

–          zánikem spolku

3.13. Výbor spolku nebo předseda spolku či jimi pověřená osoba je oprávněna osobně před přijetím uchazeče o členství kontrolovat pravdivost veškerých skutečností jím uvedených v žádosti o členství, jakož i splnění povinností vyžadovaných po uchazeči o členství stanovami (zejména pak ustanoveními bodu 3.1. této části Stanov), jakož i pravdivost dalších tvrzení, které uchazeč o členství výslovně prohlásil.

3.14. Členský vklad je definován v Korunách českých a zaokrouhluje se na celé tisíce nahoru. Členský vklad není členským příspěvkem. Za 1.000,– Kč členského vkladu náleží členovi spolku jeden hlas při hlasování členské schůze bez ohledu na to, je-li zakládajícím členem, honorárním členem či řádným členem. V případě, že členský vklad převýší částku 10.000,– Kč, náleží členovi spolku jeden hlas pouze za každých započatých 10.000,– Kč. Za členský vklad se pro účely hlasování členské schůze spolku považuje:

a)      souhrn členských příspěvků každého (zakládajícího, honorárního, řádného) člena spolku za jednotlivé roky jeho členství ve spolku;

b)      souhrnná hodnota darů každého (zakládajícího, honorárního, řádného) člena za celou dobu jeho členství ve spolku.

čl. IV.

Orgány spolku

4.1. Orgány spolku jsou:

–          Členská schůze spolku

–          Výbor spolku

–          Předseda spolku

–          Kontrolní komise

čl. V.

Členská schůze spolku

5.1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.

5.2. Členskou schůzi svolává výbor spolku, resp. předseda spolku, a to písemnou elektronickou formou anebo vyvěšením na webových stránkách. Pozvánky na shromáždění členů musí být odeslány alespoň 10 pracovních dnů před konáním shromáždění členů spolku.

5.3. Členskou schůzi svolá výbor spolku také v případě, požádá-li o to písemně 2/3 členů spolku, a to ve lhůtě do jednoho měsíce od podání žádosti, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

5.5. Jednání členské schůze řídí předseda spolku nebo jím pověřený předsedající členské schůze.

5.6. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomno alespoň 50 % všech členů spolku, přičemž členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Nestanoví-li jednotlivá ustanovení těchto stanov jinak, je pro přijetí rozhodnutí členské schůze potřeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů všech přítomných členů. Nesejde-li se dostatečný počet členů spolku ve stanovenou hodinu zahájení schůze, mají přítomní členové po uplynutí patnácti minut po zjištění, že členská schůze není usnášení schopná, právo jednat a usnášet se jako řádná členská schůze, za předpokladu že je přítomno alespoň 50 % zakládajících členů.

5.7. Členská schůze:

–          schvaluje stanovy spolku a jejich změny; přičemž pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 všech členů spolku a současně souhlasu alespoň 2/3 všech zakládajících členů a to i písemně;

–          rozhoduje o zániku spolku; přičemž pro přijetí tohoto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu alespoň 2/3 všech členů spolku;

–          schvaluje rozpočet, výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období, předkládané výborem spolku a revizní zprávu;

–          rozhoduje o zřízení kontrolní komise a počtu jejich členů v rámci stanoveném stanovami;

–          volí členy výboru spolku a kontrolní komise, včetně stanovení počtu členů výboru spolku v rámci stanoveném stanovami;

–          usnáší se o návrzích předložených členskou schůzí a výborem spolku;

–          rozhoduje o změnách základních otázek koncepce spolku a o jeho dalším rozvoji;

–          rozhoduje o splynutí, sloučení, rozdělení a o jiném zrušení spolku či o změně právní formy spolku.

čl. VI.

Výbor spolku

6.1. Výbor spolku je nejvyšším výkonným orgánem spolku. Počet členů výboru musí být vždy lichý, přičemž je minimálně sedmičlenný a maximálně třináctičlenný, když vždy alespoň tři členové výboru musí být voleni z řad zakládajících členů spolku a tři z řad honorárních členů. V případě, že honorární členové nebudou mít zájem v tomto určeném počtu být členy výboru spolku, přechází takto uprázdněné/á místo/místa na zakládající členy.

6.2. Poklesne-li z jakéhokoli důvodu počet členů výboru spolku pod sedm, mají ostatní členové výboru spolku právo běžným hlasováním výboru kooptovat další členy, pouze však z členů spolku. Toto právo má výbor i tehdy, jestliže počet členů výboru je vyhovující znění bodu 6.1. této části Stanov, avšak tento počet není dostatečný k řádnému řízení spolku a k řádnému vykonávání jeho práce. Kooptace každého nového člena výboru podléhá schválení nejbližší členskou schůzí.

6.3. Funkčním obdobím výboru spolku jsou vždy tři roky.

6.4. Výbor spolku si ze svého středu volí předsedu spolku a dva místopředsedy spolku, přičemž alespoň jedna z těchto uvedených vedoucích funkcí výboru spolku musí být přednostně obsazena, některým ze zakládajících členů spolku a z řad honorárních členů.

6.5. Výbor spolku zasedá zpravidla jedenkrát do měsíce. Výbor spolku je usnášeníschopný v případě, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů výboru. Zasedání výboru spolku řídí jeho předseda a v případě jeho nepřítomnosti pověřený místopředseda. Každý člen výboru má jeden hlas, hlas předsedy rozhoduje v případě rovnosti hlasů pro případ sudého počtu přítomných členů výboru.

6.6. Je-li to prakticky možné a požádal-li o to řádný člen spolku, zařadí na svůj program a projedná výbor spolku věc navrženou členem na nejbližší nadcházející schůzi.

6.7. Výbor spolku:

–          vykonává rozhodnutí a usnesení členské schůze;

–          naplňuje cíle spolku v rámci předmětu činnosti spolku, a to všemi obecně závaznými právními předpisy povolenými způsoby;

–          vykonává veškeré činnosti spolku, které nejsou výslovně svěřeny stanovami jinému orgánu;

–          řídí spolek v období mezi členskými schůzemi;

–          stanovuje výši členských příspěvků a dalších dobrovolných příspěvků na činnost spolku a poplatků za úkony orgánů spolku;

–          svolává členskou schůzi;

–          vede, resp. zajišťuje vedení účetnictví;

–          přezkoumává a schvaluje rozpočet a roční uzávěrku hospodaření, posuzuje návrhy na prodej a koupi a na další investice a předkládá tyto návrhy členské schůzi spolku;

–          dohlíží na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;

–          hospodaří a nakládá s majetkem spolku a dary honorárních členů a sponzorů;

–          utváří a schvaluje strategii pro naplnění cílů spolku a uvádí tuto strategii do praxe;

–          rozhoduje o finančních otázkách týkajících se spolku;

–          vytváří odborné komise pro významné oblasti činnosti, hodnotí a kontroluje jejich práci;

–          přijímá zaměstnance a ukončuje jejich pracovní poměr;

–          přijímá nové členy;

–          rozhoduje o zbavení členství, případně o vyloučení člena ze spolku;

–          rozhoduje o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují důvody;

–          rozhoduje o záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;

–          schvaluje interní organizační normy spolku, včetně vymezení pravomoci a odpovědnosti autonomních jednotek a pracovníků, zastupování základní jednotky ve vymezených oblastech, udělování podpisového práva, atd.;

–          připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné návrhy změny stanov, návrh cílů další činnosti atd.;

–          uzavírá dohody o spolupráci s jinými subjekty podobného zaměření a smlouvy se sponzory a dárci;

čl. VII.

Předseda spolku

7.1. Předseda je statutárním orgánem, řídí se stanovami, obecně závaznými právními předpisy ČR a rozhodnutími a usneseními výboru spolku a členské schůze spolku. Předseda vždy jedná s vynaložením péče řádného hospodáře.

7.2. Předseda zastupuje spolek navenek vůči třetím osobám, jedná jeho jménem ve všech věcech spolku a je oprávněn podepisovat všechny listiny jménem spolku, pokud svou pravomoc písemně nedelegoval (plnou mocí či pověřením), na některého jiného člena či členy výboru spolku, případně na další členy spolku či případně zaměstnance spolku. Předseda se podepisuje za spolek tak, že pod razítko spolku připojí svůj podpis s uvedením své funkce. K zmocnění či pověření jiné osoby (tj. osoby, která není členem spolku) k zastupování spolku ve vztahu k třetím subjektům (např. v řízeních před soudy či státními orgány, či orgány místní samosprávy atd.), bez ohledu na skutečnost, zdali takovéto třetí osobě náleží za její zastupování spolku odměna či nikoli, je předseda povinen si předem vyžádat písemný souhlas výboru s takovýmto zmocněním či pověřením. V opačném případě odpovídá předseda spolku za vzniklou škodu.

7.3. Předseda svolává a vede schůze a jednání výboru spolku a řídí a vede členskou schůzi spolku.

7.4. Předseda má dohled nad případnými zaměstnanci spolku a ve vztahu k nim postavení vedoucího zaměstnance a rozhoduje o přidělování pracovních úkolů.

7.5. Předseda zajišťuje běžné vedení spolku a běžnou denní operativu spolku.

7.6. Předseda je oprávněn rozhodovat o finančních otázkách spolku, které nepřesáhnou částku ve výši 5 000,– Kč, maximálně však 60 000,– Kč za běžný účetní rok.

7.7. Předseda řídí spolek v období mezi schůzemi výboru, a to v rámci mu udělených pravomocí těmito stanovami a rozhodnutími členského výboru.

7.8. Předseda a jeden místopředseda podepisují rozhodnutí o přijetí za řádného člena spolku.

čl. VIII.

Kontrolní komise

8.1. Člen kontrolní komise nesmí být současně členem výboru spolku.

8.2. Do funkce člena kontrolní komise může být zvolen kterýkoli z řádných členů spolku, přičemž alespoň jeden člen kontrolní komise musí být současně zakládajícím členem spolku. Kontrolní komise si na svém prvním zasedání ze svého středu zvolí svého předsedu. Funkční období členů kontrolní komise jsou tři roky.

8.3. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, organizačními normami spolku a rozhodnutími a usneseními členské schůze a výboru spolku a v souladu se schváleným rozpočtem.

8.4. Kontrolní komise je zodpovědná členské schůzi spolku.

8.5. Kontrolu provádí kontrolní komise průběžně, a to nezávisle na ostatních orgánech spolku, minimálně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření spolku.

8.5. Při provádění kontrol je komise povinna postupovat objektivně a nestranně; zahájení a ukončení kontroly hlásí předseda komise předsedovi spolku.

8.6. O výsledku kontroly předá předseda komise do 14 dnů předsedovi spolku a následně členské schůzi spolku písemně vyhotovenou revizní zprávu o stavu hospodaření za běžný účetní rok. Revizní zpráva je nedílnou součástí výroční zprávy spolku.

8.7. Členové kontrolní komise mají právo se zúčastňovat schůzí výboru spolku. Na této schůzi mají právo se vyjadřovat ke všem projednávaným otázkám, vznášet dotazy a připomínky a podávat pozměňovací návrhy. Nemají hlasovací právo, avšak mají právo požadovat, aby jejich/jeho připomínky, dotazy a návrhy byly uvedeny v zápisu o schůzi výboru spolku.

čl. IX.

Zásady hospodaření

9.1. Spolek hospodaří v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky, stanovami, rozhodnutími a usneseními členské schůze spolku a výboru spolku a v souladu s rozpočtem spolku.

9.2. Spolek hospodaří s movitým majetkem.

9.3. Příjmy, tj. zdroji majetku spolku jsou zejména:

a.       Členské příspěvky

b.      Příjmy z činností při naplňování cílů spolku

c.       Granty, dotace

d.      Dary a příspěvky fyzických a právnických osob

e.       Příjmy z případných vedlejších činností, jež jsou zdrojem příjmů sloužících k zabezpečování hlavní zájmové činnosti;

9.4. Výdaji, tj. náklady spolku jsou zejména;

f.       Výdaje související s plněním cílů spolku;

g.       Odměny předsedy spolku a členů výboru spolku;

h.      Mzdy a odměny funkcionářů (členů orgánů spolku) a případných zaměstnanců;

i.        Odvody veškerých poplatků a daní stanovených obecně závaznými právními předpisy;

9.5. Prostředky spolku slouží k rozvoji činnosti a k naplnění poslání a cílů spolku. Hospodaření musí být v souladu s právními předpisy. Majetek spolku je v jeho vlastnictví.

9.6. Spolek vede účetnictví v souladu s platnými předpisy. Peněžní prostředky spolku kromě provozní hotovosti, se ukládají do peněžního ústavu na účty k tomuto účelu zřízené. Za vedení účetní evidence a archivaci účetních dokladů odpovídá předseda nebo osoba k tomu předsedou pověřená.

9.7. Výbor spolku musí předložit roční účetní závěrku spolu se revizní zprávou kontrolní komise ke schválení členské schůzi spolku. Roční účetní závěrka spolku je veřejná. Řádní členové spolku mají právo nahlížet do vyúčtování jednotlivých akcí organizovaných spolkem.

čl. X.

Zánik spolku

10.1. Spolek zaniká v souladu s těmito stanovami na základě rozhodnutí členské schůze či způsobem uvedeným v obecně závazných právních předpisech.

10.2. V ostatním, tj. zejména, jak bude naloženo s likvidačním zůstatkem a jak bude vypořádán veškerý za dobu trvání spolku nabytý majetek, práva, jakož i závazky spolku, se postupuje v plném rozsahu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a především pak zákonem v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

čl. XI.

Společná ustanovení

Tyto stanovy byly bez výhrad a jednohlasně přijaty zakládajícími členy na ustávající schůzi dne 15.02.2012 a změněny na základě rozhodnutí členské schůze ze dne 22.3.2014 tak, aby byly v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

V Ostravě dne 15.5.2015

</div>